Rejestracja w serwisie Analiza Giełdowa

Formularz rejestracyjny

Aby zarejestrować się w serwisie internetowym Analiza Giełdowa, musisz wyrazić zgodę na regulamin serwisu oraz podać dane do formularza rejestracyjnego. Prosimy o zapoznanie się z nim przed dokonaniem rejestracji.

Po zapisaniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujacy konto.

Rejestracja jest całkowicie darmowa, użytkownik nie ponosi żadnych kosztów tytułem użytkowania konta.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: biuro@analiza-gieldowa.pl

Nick (pseudonim)

Hasło

Powtórz hasło

Adres e-mail

Kraj

Województwo

Rok urodzenia

Płeć

Przeczytałem i akceptuję regulamin serwisu Analiza Giełdowa.

Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2009 roku.

Serwis propagujący wiedzę o analizie technicznej wykresów cenowych w dalszej części regulaminu zwany Usługodawcą lub analiza-gieldowa.pl.

Korzystanie z serwisu analiza-gieldowa.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z usługi propagującej wiedzę o analizie technicznej oferowanej na witrynie analiza-gieldowa.pl.

Usługodawca w swoim serwisie prezentuje artykuły, analizy graficzne, tematy oraz posty pisane na forum przez użytkowników, zwanych w dalszej części Regulaminu Analitykami.

Rozdział I Czym jest analiza giełdowa

Analiza giełdowa charakteryzuje się silnymi, wyraźnymi trendami zmian cen, oznacza to, że przy jej pomocy można z dość dużym prawdopodobieństwem prognozować główne punkty zwrotów trendu.

Dodatkowo, ze względu na specyfikę inwestycji na giełdzie, inwestor otwiera i zamyka niekiedy wiele pozycji w ciągu dnia. Przy grze na tak krótkich odcinkach czasowych, analiza techniczna wydaje się w zasadzie jedynym skutecznym narzędziem, który pozwala uzyskiwać sukcesy spekulacyjne.

Warto zapamiętać, że reguły analizy giełdowej nie są nieomylnymi prawami naukowymi. Analiza giełdowa jest raczej sztuką niż nauką. Z drugiej jednak strony analiza giełdowa opiera się jednak na wieloletnich doświadczeniach ze wszystkich rynków finansowych i kapitałowych. Jej stosowanie pozwala osiągać przeciętnie dużo większe zyski niż inwestowanie wyłącznie przy niejasnej intuicji.

W praktyce największym problemem nie jest zawodność analizy giełdowej, lecz brak konsekwencji i lekceważenie sygnałów z niej płynących przez inwestorów, którzy dają się zwykle ponieść emocjom. Zignorowanie podstawowych zasad analizy giełdowej oznacza najczęściej narażenie się na straty lub w najlepszym przypadku na pomniejszone zyski.

Analitycy giełdowi wykorzystują do swoich analiz dane z przeszłości. Kurs i wolumen obrotów są przy tym w zasadzie jedyną potrzebną informacją. Dane te traktowane są przez klasyków jako informacja pełna, co oznacza, że w analizie giełdowej przyjmuje się wewnętrzne założenie, że wszystko co ma wpływ na rynek, ma swoje odbicie w kursach i wolumenie.

Rozdział II Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownikami serwisu analiza-gieldowa.pl mogą być osoby indywidualne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

Użytkownik może swobodnie umieszczać w serwisie opinie na temat artykułów i analiz oraz dodawać filmy. Warunkiem umieszczenia treści Użytkownika w serwisie analiza-gieldowa.pl jest zrozumienie przez niego podstawowych zasad etyki i poszanowania charakteru drugiej osoby oraz podanie źródła zewnętrznej informacji jeśli nie jest ona w pełni autorska.

Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu analiza-gieldowa.pl do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik ma prawo do zamieszczenia jednej darmowej reklamy typu boks 300x250 pikseli w technologii oferowanej przez Google AdSense na swoim profilu Analityka.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu analiza-gieldowa.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.

Korzystanie z części funkcjonalności przez Użytkownika może wymagać rejestracji w serwisie analiza-gieldowa.pl. Aktywowanie konta w serwisie wymaga aktywacji zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu.

Użytkownik aktywując konto zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych od Usługodawcy na podany adres e-mail.

Rozdział III Treści Użytkowników

Usługodawca może publikować w serwisie analiza-gieldowa.pl w całości lub fragmenty treści zamieszczonych przez zarejestrowanych Użytkowników. Są to między innymi artykuły, analizy, tematy, posty na forum dyskusyjnym i komentarze.

Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują pełną odpowiedzialność za jej zawartość.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Google AdSense a Użytkownikiem z tytułu emisji reklam w serwisie. Użytkownik przed przystąpieniem do programu Google AdSense powinien zapoznać się z regulaminem oraz warunkami tego progaramu.

analiza-gieldowa.pl nie redaguje treści Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy dana treść:

a) narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;

b) narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;

c) zawiera treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d) rani przekonania religijne lub polityczne;

e) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

f) sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

g) ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym;

h) promuje system sprzedaży lawinowej;

i) zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy email;

j) jest w formie obraźliwej, wulgarnej i pornograficznej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania treści Użytkownika innym serwisom oraz ich publikacji w serwisach innych niż analiza-gieldowa.pl.

Rozdział IV Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i usługach umieszczonych w serwisie analiza-gieldowa.pl.

analiza-gieldowa.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może tego jednak w pełni zagwarantować. Aby sprawdzić aktualność informacji Użytkownik winien przejść do strony internetowej profilu, z którego informacja pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Analitykiem.

Usługodawca w miarę możliwości stara się weryfikować informacje dotyczące artykułów, analiz, komentarzy, tematów i postów na forum dyskusyjnym i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

Użytkownik nie będzie kierować do Usługodawcy żadnych pytań, zastrzeżeń bądź żądań dotyczących jakości lub błędnych informacji uzyskanych od Analityków.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu serwisu, które mogą wpłynąć na prezentację informacji Analityków.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu, spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Usługodawcy, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.

Rozdział V Ochrona danych osobowych

Usługodawca dba o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności serwisu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych dotyczących Użytkowników będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z polityką prywatności.

Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na witrynie analiza-gieldowa.pl.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Zobacz, jakie są

Korzyści z rejestracji

  • Własna unikalna subdomena w internecie.
  • Podświetlanie nieprzeczytanych tematów i postów na forum.
  • Otwarty dostęp do forum dyskusyjnego z możliwością zamieszczania analiz graficznych (maksymalnie 3 pliki do jednego postu).
  • Własny rozbudowany profil analityka z dostępem do statystyk.
  • Możliwość zamieszczania i edycji własnych artykułów/analiz z wykresami graficznymi.
  • System obserwacji innych analityków w serwisie.
  • Możliwość wysyłania prywatnych wiadomości bezpośrednio na email adresata.
  • Pełna kontrola nad komunikatorem "shoutbox".
  • Własne reklamy z serwisu Google AdSense, Novem oraz AdTaily na swoim profilu.